Software / program
  แบบฟอร์มหนังสือประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลสำำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ [11 มี.ค.54]
  ใบสั่งซื้อหนังสือ/คู่มือปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง [11 ม.ค.53]
  ตารางจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำ GPP สาขาบริหารราชการและการป้องกันประเทศฯ [13 ธ.ค.53]
  ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย [2 ธ.ค.53]
   

 
แบบฟอร์มต่างๆ
งบดุลชีวิต >> [10 ม.ค.51]
แบบฟอร์มขอรหัสผ่าน rep ของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น >> [9 ม.ค.51]
แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ
     ออกจากราชการ (แบบ 5300) >>
ใบรับรองสมุดประวัดิและเวลาทวีคูณ ระหว่างประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้รับการประกาศกฎอัยการศึกข้าราชการ >>
แบบรับรองประวัติการทำงาน และเวลาทวีคุณ ระหว่างประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้รับการประกาศ      กฎอัยการศึกลูจ้างประจำ >>
แบบขอรับบำนาญพิเศษ และหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย (แบบ 5309) >>
แบบขอรับเงินบำเหน็จปกติ และหรือบำเหน็จตกทอดพิเศษลูกจ้าง (แบบ 5313) >>
แบบขอรับเงินเพิ่ม เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือลูกจ้าง (แบบ 5316) >>
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ >>
หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต >>
รับรองการเป็นทายาท >>
แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จลูกจ้าง(แบบ ลจ.1) >>
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708) ส่วนที่ 1 >>
 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง >>
 ใบนำฝากสิ่งของในลักษณะหีบห่อ >>
 
[ ]
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Tel. 0-4545-1711  Fax. 0-4545-2516,0-4551-2009   สป.มท. 44157 voip 162-7111,162-7112
ติดต่อ Webmaster : นายภูริวัฒน์ เกื้อทาน  ©สงวนลิขสิทธิ์ : acr@cgd.go.th