[ ] 
ย้อนหลัง [ 2552 ] [ 2551 ] [ 2550 ] [ 2549 ]

ท่านสามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเรียกไว้ Function Find โดย กดปุ่ม Ctrl+F จากนั้น เติมคำหรือ วลีที่เกี่ยวกับเอกสารนั้น แล้ว กดปุ่ม Find Next Pointer สีดำวิ่งไปหาให้อัตโนมัติ ลองดูนะครับ

         
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
    19 มกราคม 2554 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับ ทางอาญา พ.ศ. 2553 [26 ม.ค.54]  
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว22 20 มกราคม 2554 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [24 ม.ค.54]   
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว21 20 มกราคม 2554 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [24 ม.ค.54]     
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว15 19 มกราคม 2554 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [24 ม.ค.54]     
 
ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว12 12 มกราคม 2554 การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) [21 ม.ค.54]   
 
  นร 0704/ว32 7 มกราคม 2554 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียด รายการงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับบที่ 4) พ.ศ. 2554
 
    5 มกราคม 2554 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด [18 ม.ค.54]  
 
  อจ0003/ว0084 10 มกราคม 2554 สำเนาหนังสือแจ้งเวียน กรมบัญชีกลาง [11 ม.ค.54]  
ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว512 30 ธันวาคม 2553 การขยายระยะเวลาการประกาศใช้อัตราการเบิกจ่ายค่าสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ด้วยขดลวดรหัส 4304 และ 4305 [7 ม.ค.54]  
ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว502 27 ธันวาคม 2553 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ [7 ม.ค.54]    
 
ด่วนที่สุด
กค0406.4/ว500 24 ธันวาคม 2553 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำขอส่วนราชการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2553 [7 ม.ค.54]  
 
ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว127 24 ธันวาคม 2553 การกำหนดรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ [7 ม.ค.54]    
 
  รง 0607/9687 30 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมเป็นเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นของกรรมการที่ปรึกษากรรมการแพทย์ กรรมการอุทธรณ์ และอนุกรรมการ พ.ศ. 2553 [24 ธ.ค.53]  
   กค 0422.2/ว491 20 ธันวาคม 2553  แจ้งชื่อ คณะแพทย์วชิรพยาบาล [23 ธ.ค.53]  
 
     3 ธันวาคม 2553  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 [23 ธ.ค.53]  
 
    3 ธันวาคม 2553 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553 [23 ธ.ค.53]  
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว465 29 พฤศจิกายน 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [15 ธ.ค.53]  
 
ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว1482 9 ธันวาคม 2553 ซ้อมความเข้าใจและการปรับปรุงแบบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 [13 ธ.ค.53]  
ด่วนที่สุด
กค0406.4/ว121 29 พฤศจิกายน 2553 การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ [29 พ.ย.53]   
 ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว454 18 พฤศจิกายน 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [29 พ.ย.53] 
 ด่วนที่สุด
กค0420.5/ว458 16 พฤศจิกายน 2553 การยกเลิกการใช้ตราประทับ/ตรานูน/ตราสี ในเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินตามเช็ค [24 พ.ย.53] 
 
ด่วนที่สุด
กค0421.4/ว120 31 มีนาคม 2553 การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) [23 พ.ย.53] 
ด่วนที่สุด
กค0422.3/ว442 10 พฤศจิกายน 2553 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม [17พ.ย.53]   
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว441 9 พฤศจิกายน 2553 การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ายการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีเหตุอุทกภัย [17พ.ย.53]  
 
  กค0428/ว116 8 พฤศจิกายน 2553 การโอนลูกจ้างประจำไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างกระทรวง กรม [11พ.ย.53]  
  กบข6020/ว5772 12 ตุลาคม 2553 ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจ สอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2553 ละประกาศคณะ
กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงิน เข้ากองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการของข้าราชการที่กลับเข้ารับราชการใหม่ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553
[10พ.ย.53]  
ด่วนมาก
กค 0408/ว423 29 ตุลาคม 2553 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)   [9 พ.ย.53]  
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว427 29 ตุลาคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [5 พ.ย.53]  
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว426 29 ตุลาคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [5 พ.ย.53]  
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว425 29 ตุลาคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [5 พ.ย.53]  
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว424 29 ตุลาคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [5 พ.ย.53]  
  กค0401.2/ว422 28 ตุลาคม 2553 แก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าจัดซื้อหนังสือฯ [4พ.ย.53]  
 
 ด่วนที่สุด กค0421.3/ว417 22 ตุลาคม 2553 การอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [4พ.ย.53]   
 
ด่วนที่สุด
กค 0422.3/ว113 27 ตุลาคม 2553 การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงาน ในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [28 ต.ค.53]   
  กค 0421.5/ว406 19 ตุลาคม 2553 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [28 ต.ค.53]   
ด่วนที่สุด
กค 0421.4/ว387 8 ตุลาคม 2553 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา [28 ต.ค.53]   
ด่วนที่สุด
กค 0421.5/ว108 6 ตุลาคม 2553 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [28 ต.ค.53] 
    28 กันยายน 2553 พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [26 ต.ค.53] 
  กค0409.3/ว407 20 ตุลาคม 2553 แนวปฏิบัติสำหรับการโอนเงินเหลือจ่ายโครงภายใต้แผนการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง [22 ต.ค.53]   
ด่วนที่สุด
กค0406.6/ว393 14 ตุลาคม 2553 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณ๊ไม่มีหนี้ผูกพันเพิ่มเติม [22 ต.ค.53] 
 ด่วนที่สุด กค0422.2/ว395 14 ตุลาคม 2553 การบันทึกข้อมูลการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในฐานข้อมูลบุคลากร ภาครัฐ [21 ต.ค.53] 
 ด่วนที่สุด กค0421.3/ว396 14 ตุลาคม 2553 การให้บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และรถรับส่งคณะกรรมการประกวดราคา ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [20 ต.ค.53] 
 
  กค0428/ว112 13 ตุลาคม 2553 หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นลูกจ้างประจำ [20 ต.ค.53] 
 
  กค0423.3/ว392 13 ตุลาคม 2553 การใช้บัญชีแยกประเภทในการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณลักษณะเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS [20 ต.ค.53]
  กค0422.2/ว380 30 กันยายน 2553 หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดสัญญาประกันภัย กรณีใช้หลักฐานรับเงิน [14 ต.ค.53]
 
 ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว379 30 กันยายน 2553 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 [14 ต.ค.53]
 
 ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว377 30 กันยายน 2553 หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล [14 ต.ค.53] 
 
 ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว376 30 กันยายน 2553 หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [14 ต.ค.53] 
 
 ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว375 30 กันยายน 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [14 ต.ค.53] 
 
 ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว373 30 กันยายน 2553 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว [14 ต.ค.53] 
 
ด่วนที่สุด
กค0406.4/ว384 6 ตุลาคม 2553 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 [14 ต.ค.53]
 
ด่วนที่สุด
กค0421.5/ว108 6 ตุลาคม 2553 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [14 ต.ค.53] 
 
  กค0422.2/ว381 4 ตุลาคม 2553 แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยโรคไต [14 ต.ค.53]  
 
 ด่วนที่สุด กค 0421.3/ว358 24 กันยายน 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [12 ต.ค.53]    
 
 ด่วนที่สุด กค0421.3/ว357 22 กันยายน 2553 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน [12 ต.ค.53]  
 
  กค0421.3/ว341 20 กันยายน 2553 การอนุมัติเป็นหลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือผู้ควบคุมงงาน [30 ก.ย.53]   
 
  ด่วนที่สุด กค0421.3/ว348 24 กันยายน 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [29 ก.ย.53]    
 
 ด่วนที่สุด กค0406.4/ว373 17 กันยายน 2553 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน [28 ก.ย.53]   
 
 ด่วนที่สุด กค0410.6/ว349 22 กันยายน 2553 การคำนวณเงินกรณีผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย [28 ก.ย.53]   
 
 ด่วนที่สุด กค0421.3/ว351 22 กันยายน 2553 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ [28 ก.ย.53]   
 
  กค0401.4/ว354 21 กันยายน 2553 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสั่งจองพระพุทธสิทธัตถศาสดา [28 ก.ย.53]     
 
ด่วนที่สุด กค0421.3/ว339 17 กันยายน 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [27 ก.ย.53]   
 
ด่วนที่สุด กค0421.3/ว338 17 กันยายน 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [27 ก.ย.53]   
 
ด่วนที่สุด นร 0506/ว182 12 ตุลาคม 2553 ขอขยายระยะเวลาตามมติ ค.ร.ม. เกี่ยวกับการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. 2549 [27 ก.ย.53]  
 
  กค 0422.2/ว324 8 กันยายน 2553 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาลาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย [20 ก.ย.53]  
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว308 30 สิงหาคม 2553 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ [10 ก.ย.53]  
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว297 24 สิงหาคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [26 ส.ค.53]  
 
 
กค0428/ว296 23 สิงหาคม 2553 แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน [26 ส.ค.53]  
 
ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว88 23 สิงหาคม 2553 การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรอยู่ในบัญชีของสถานพยาบาล [26 ส.ค.53]  
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว291 20 สิงหาคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [26 ส.ค.53]  
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว289 19 สิงหาคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [26 ส.ค.53]  
 
  กค0428/ว83 17 สิงหาคม 2553 การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ [26 ส.ค.53]   
 
ด่วนที่สุด
กค0421.4/ว265 28 กรกฎาคม 2553 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา [18 ส.ค.53]   
 
ด่วนที่สุด
 กค0421.3/ว271  3 สิงหาคม 2553  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [11 ส.ค.53]   
 
ด่วนที่สุด
กค0421.4/269 2 สิงหาคม 2553 ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่เสนอราคา [11 ส.ค.53]   
 
ด่วนที่สุด
 กค0421.3/ว258 20 กรกฎาคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [30 ก.ค.53]   
 
ด่วนมาก
 กค0406.4/ว67 14 กรกฎาคม 2553 การจ้างเอกชนดำเนินงาน [30 ก.ค.53]   
 
ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว249 15 กรกฎาคม 2553 การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) [30 ก.ค.53] 
 
ด่วนที่สุด
กค 0421.3/ว246 13 กรกฎาคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [23 ก.ค.53] 
ด่วนที่สุด
กค 0421.3/ว245 13 กรกฎาคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [23 ก.ค.53] 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว247 14 กรกฎาคม 2553 การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการ ที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ ตามระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรี ว่ด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 [19 ก.ค.53] 
 
ด่วนที่สุด
กค0421.4/ว240 12 กรกฎาคม 2553 แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP   [19 ก.ค.53] 
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว238 9 กรกฎาคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [19 ก.ค.53] 
 
ด่วนที่สุด
กค0421.4/ว229 2 กรกฎาคม 2553 การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา และยกเลิกประกาศ กรมบัญชีกลาง [15 ก.ค.53]  
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว60 24 มิถุนายน 2553 ซ้อมความเข้าในเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยของรัฐ และแนวทางปฏิบัติในการจ้างมหาวิทยาบัย ของรัฐในการบริการด้านวิชาการและการวิจัย [8 ก.ค.53]  
 
  กค0406.4/ว224 30 มิถุนายน 2553 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากการเบิกเงินของข้าราชการและลูกจ้าง ประจำของส่วนราชการ   [7 ก.ค.53]  
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว220 29 มิถุนายน 2553 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 กรณีรัฐบาลประกาศ ให้วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2553 เป็นวันหยุด ราชการใน กรุงเทพมหานคร [7 ก.ค.53]  
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว219 29 มิถุนายน 2553 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีรัฐบาลประกาศให้วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการ ในกรุงเทพมหานคร   [7 ก.ค.53]    
 
 
กค0406.6/ว218 29 มิถุนายน 2553 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีร ัฐพิธี [7 ก.ค.53]  
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว59 24 มิถุนายน 2553 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกราคากลางกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ   [7 ก.ค.53]    
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว211 22 มิถุนายน 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [7 ก.ค.53]  
 
  กค0428/ว57 16 มิถุนายน 2553 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ [5 ก.ค.53]  
 ด่วนที่สุด กค0422.2/ว51 14 มิถุนายน 2553 การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำ ผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณี หรือผิดคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด [17 มิ.ย.53]  
 ด่วนที่สุด กค0421.3/ว196 10 มิถุนายน 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [17 มิ.ย.53]  
 ด่วนที่สุด
กค0421.4/ว189 3 มิถุนายน 2553 ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียน เป็นสถานที่ในการเสนอราคา [15 มิ.ย.53]  
 
  กค0406.6/ว49 31 พฤษภาคม 2553 การเทียบตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีซึ่งมิได้มีตำแหน่งกำหนดไว้และไม่รับเงินดือน [9 มิ.ย.53]  
 ด่วนที่สุด กค0421.4/175 24 พฤษภาคม 2553 การขึ้นทะเบียนสถานศึกษาในการเสนอราคา [7 มิ.ย.53]   
 
  อจ0031/ว5476 1 มิถุนายน 2553 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์ "โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป เข้าพรรษา"  [3 มิ.ย.53]   
 
  กค0422.2/ว184 24 พฤษภาคม 2553 กรมบัญชีกลางแจ้งเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล [3 มิ.ย.53]   
 
 ด่วนที่สุด กค0421.3/ว174 14 พฤษภาคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [3 มิ.ย.53]   
 
 ด่วนที่สุด กค0421.3/ว173 14 พฤษภาคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [3 มิ.ย.53]   
 
  กค0401.6/14413 24 พฤษภาคม 2553 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 120 ปี กรมบัญชีกลาง[26 พ.ค..53]   
 
  นร 1012/ว16 11 พฤษภาคม 2553 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความรประสงค์ของทางราชการ[25 พ.ค..53]   
 
ด่วนที่สุด
กค0421.4/ว141 19 เมษายน 2553 ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา [25 พ.ค..53]   
กค0422.2/ว168 7 พฤษภาคม 2553 แจ้งสถานพยาบาลรัชดา-ท่าพระและโรงพยาบาลซังฮี้เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ [25 พ.ค..53]     
ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว170 11 พฤษภาคม 2553 คู่มือนายทะเบียน ฉบับที่ 4 [25 พ.ค..53]   
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว162 4 พฤษภาคม 2553 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน [20 พ.ค..53]   
ด่วนที่สุด
กค 0422.3/ว160 3 พฤษภาคม 2553 สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/07932 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2553 เรื่อง การตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ [20 พ.ค..53]   
ด่วนที่สุด
กค0422.3/ว260 29 เมษายน 2553 ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [20 พ.ค..53]  
 ด่วนที่สุด กพ 0421.3/ว158 29 เมษายน 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [7 พ.ค..53]  
 
  กค 0420.7/ว156 29 เมษายน 2553 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลประวัติผู้รับเบี้ยบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน [7 พ.ค..53]    
 
 ด่วนที่สุด กค 0421.3/ว151 26 เมษายน 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [7 พ.ค..53]    
 
  กค 0422.3/ว147 26 เมษายน 2553 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี [7 พ.ค..53]    
 
  อจ0016.5/ว4259 30 เมษายน 2553 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีทางราชการเลิกหรือยุบ หน่วยงาน หรือตำแหน่ง พ.ศ. 2553 [4 พ.ค..53] 
ด่วนที่สุด
กค0406.4/ว147 22 เมษายน 2553 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กรณีเกิดผลกระทบ จากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดที่ประเทศไอซ์แลนด์ [30 เม.ย.53] 
กค0422.3/ว145 21 เมษายน 2553 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 [30 เม.ย.53] 
ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว124 2 เมษายน 2553 ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกและโรคสะเก็ดเงินชนิดรุนแรง ปานกลางและรุนแรงปานกลาง ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มียาที่มีค่าใช้จ่ายสูง [30 เม.ย.53]    
ด่วนที่สุด
กค0421.4/ว141 19 เมษายน 2553 ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องการขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา [27 เม.ย.53]    
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว139 12 เมษายน 2553 การเพิกถอนรายชื่อทิ้งงาน [27 เม.ย.53]      
 
 
กค0406.4/ว138 12 เมษายน 2553 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย [27 เม.ย.53]    
 
ด่วนที่สุด
กค0406.4/ว133 8 เมษายน 2553 ซ้อมความเข้าในแนวทางการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ถึงขั้นสูง หรือใกล้ข้นสุง ของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [27 เม.ย.53]      
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว132 8 เมษายน 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [27 เม.ย.53]    
 
 
กค0406.5/ว39 2 เมษายน 2553 การจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ [27 เม.ย.53]    
 
 
กค0422.3/ว129 7 เมษายน 2553 การประกศชมเชยจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 [21 เม.ย.53]   
  กค0406.3/ว126 5 เมษายน 2553 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติวงเิงินทดรองราชการ [21 เม.ย.53]    
 ด่วนที่สุด  กค0409.4/ว61 30 มีนาคม 2548 การจายเงินเดือนและบำนาญประจำเดือน [21 เม.ย.53]    
  กค 0421.6/10917 8 เมษายน 2553 มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [19 เม.ย.53]   
 ด่วนที่สุด  กค0406.6/ว26 11 มีนาคม 2553 หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [1 เม.ย.53] 
  กค 0422.2/ว93 16 มีนาคม 2553

กรมบัญชีกลางแจ้งเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล [29 มี.ค.53] 

 ด่วนที่สุด กค 0422.3/ว92 16 มีนาคม 2553 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัดตานี จังหวัดนราธิวาส และในเขตพื้นที่อำเภจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2553 [24 มี.ค.53] 
 
 ด่วนที่สุด กค046.6/ว91 16 มีนาคม 2553 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS   [24 มี.ค.53] 
 
 ด่วนที่สุด กค0406.5/ว89 10 มีนาคม 2553 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 [24 มี.ค.53] 
 
  กค0422.2/ว72 22 กุมภาพันธ์ 2553 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2553 [15 มี.ค.53] 
ด่วนที่สุด
กค 0422.3/ว19 22 กุมภาพันธ์ 2553 ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [8 มี.ค.53] 
 
ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว23 26 กุมภาพันธ์ 2553 การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาของสถานพยาบาล [5 มี.ค.53] 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว73 22 กุมภาพันธ์ 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [4 มี.ค.53]     
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว71 22 กุมภาพันธ์ 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [4 มี.ค.53]   
ด่วนที่สุด  
กค0421.3/ว61 11 กุมภาพันธ์ 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [18 ก.พ.53]     
 
ด่วนที่สุด  กค0421.3/ว59 10 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ของงดให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการชั่วคราว [18 ก.พ.53]   
 
  กค0422.2/ว49 4 กุมภาพันธ์ 2553 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย [18 ก.พ.53]   
 
ด่วนที่สุด กค0421.3/ว41 4 กุมภาพันธ์ 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [18 ก.พ.53]     
 
  กค0422.2/ว47 2 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ [10 ก.พ.53]   
 
 ด่วนมาก
 กค0410.6/ว46 2 กุมภาพันธ์ 2553 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ [10 ก.พ.53] 
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว45 26 มกราคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [10 ก.พ.53]   
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว40 27 มกราคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [10 ก.พ.53]   
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว36 26 มกราคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [10 ก.พ.53] 
 
ด่วนที่สุด
กค0422.3/ว8 19 มกราคม 2553 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉลับที่ 3 ) พ.ศ. 2552 [23 ม.ค.53] 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว31 20 มกราคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [23 ม.ค.53] 
  กค0421.4/00005 18 มกราคม 2553 ผลการประเมินการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์[19 ม.ค.53] 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว125 14 มกราคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [18 ม.ค.53]   
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว124 14 มกราคม 2553 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [18 ม.ค.53]   
 
         
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Tel. 0-4545-1711  Fax. 0-4545-2516,0-4551-2009   สป.มท. 44157 voip 162-7111,162-7112
ติดต่อ Webmaster : นายภูริวัฒน์ เกื้อทาน  ©สงวนลิขสิทธิ์ : acr@cgd.go.th