[ ] 
ย้อนหลัง [ 2553 ] [ 2551] [ 2550 ] [ 2549 ]

ท่านสามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเรียกไว้ Function Find โดย กดปุ่ม Ctrl+F จากนั้น เติมคำหรือ วลีที่เกี่ยวกับเอกสารนั้น แล้ว กดปุ่ม Find Next Pointer สีดำวิ่งไปหาให้อัตโนมัติ ลองดูนะครับ

         
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
  กค0422.3/ว487 28 ธันวาคม 2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลัดเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ (ฉบับ 2 ) พ.ศ. 2552 [6 ม.ค..53]   
 
ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว482 25 ธันวาคม 2552 การดำเนินในทางคดีกับผู้ใช้สิทธิโดยทุจริตในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล [6 ม.ค..53]    
 
ด่วนที่สุด
กค 0406.4/ว479 22 ธันวาคม 2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 [5 ม.ค..53]   
  กค0420.4/ว466 18 ธันวาคม 2552 การจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (เช็คช่วยชาติ) สำหรับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่ไม่สามารถมารับเช็คได้ทันภายในกำหนดเวลา [5 ม.ค..53]   
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว481 24 ธันวาคม 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [30 ธ.ค..52]   
ด่วนที่สุด
กค0406.4/ว480 23 ธันวาคม 2552 แจ้งข้อมูลตามมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย [30 ธ.ค..52] 
      แนวทางคำถามคำตอบ ในการจัดหาพัสดุโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 [16 ธ.ค..52] 
  กค 0420.1/ว453 11 ธันวาคม 2552 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นใด ตามคำพิพากษาของศาล [15 ธ.ค..52] 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/413 17 พฤศจิกายน 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [15 ธ.ค..52]     
ด่วนมาก
กค0420.8/ว443 2 ธันวาคม 2552 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ [11 ธ.ค..52]     
กค0423.3/ว439 2 ธันวาคม 2552 ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดลองราชการ [11 ธ.ค..52]  
ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว439 26 พฤศจิกายน 2552 ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และโรคข้อกระดูก สันหลังอักเสบยึดติดที่จำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 3 ชนิด [11 ธ.ค..52] 
 ด่วนที่สุด  กค0421.3/ว442 6 ธันวาคม 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [8 ธ.ค..52]     
 ด่วนที่สุด  กค 0421.3/ว441 6 ธันวาคม 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [8 ธ.ค..52]     
 ด่วนที่สุด  กค0406.5/ว122 26 พฤศจิกายน 2552 วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ซึ่งมีกรณีหรือต้อง หาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิด อาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด  [8 ธ.ค..52]     
  กค0421.4/ว428 25 พฤศจิกายน 2552 สรุปผลการประเมินผลการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [8 ธ.ค..52]     
 ด่วนที่สุด  กค0421.3/ว120 24 พฤศจิกายน 2552 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษในการให้บริการด้านวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัย ของรัฐ   [8 ธ.ค..52]     
  กค0421.3/ว418 19 พฤศจิกายน 2552 การแก้ไขตัวอย่างสัญญาและเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้าง [8 ธ.ค..52]     
 ด่วนที่สุด  กค0421.3/ว415 17 พฤศจิกายน 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [23 พ.ย.52]      
 
 ด่วนที่สุด  กค0406.6/ว414 17 พฤศจิกายน 2552 การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและหรือการอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ ผูกพัน [27 พ.ย.52]   
 ด่วนที่สุด  กค0421.3/ว413 17 พฤศจิกายน 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [23 พ.ย.52]      
 
  กค 0401.2/ว399 9 พฤศจิกายน 2552 ประชาสัมพันธ์หนังสือประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง [23 พ.ย.52]    
 
ด่วนมาก
อจ0003/ว11849 17 พฤศจิกายน 2552 การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [17 พ.ย.52]   
 ด่วนที่สุด  กค 0406.4/ว115 11 พฤศจิกายน 2552 การดำเนินการเช่ารถยนต์ใช้ในราชการในระหว่างที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ยังไม่มีผลใช้บังคับ [17 พ.ย.52] 
 
  กค0406.4/ว116 12 พฤศจิกายน 2552 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ที่มีสิทธิได้รับ เบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และเป็นรายครั้งสำหรับ กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 [17 พ.ย.52] 
 
ด่วนมาก
กค0407.2/109 26 ตุลาคม 2552 การใช้บัตรเครดิตราชการ [12 พ.ย.52] 
  กค 0422.2/ว394 2 พฤศจิกายน 2552 การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ   [10 พ.ย.52]   
  กค 0422.3/ว114 3 พฤศจิกายน 2552 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตร และค่าเช้าบ้านข้าราชการ [10 พ.ย.52] 
ด่วนที่สุด 
กค0421.3/ว335 3 พฤศจิกายน 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [10 พ.ย.52] 
  นร 1200/ว34 2 พฤศจิกายน 2552 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 [9 พ.ย.52] 
ด่วนที่สุด 
กค 0422.3/ว390 30 ตุลาคม 2552 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [9 พ.ย.52] 
กค0406.4/ว379 27 ตุลาคม 2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 [9 พ.ย.52]
ด่วนที่สุด
กค0420.5/ว374 26 ตุลาคม 2552 มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ [9 พ.ย.52] 
ด่วนที่สุด
กค0406.6/ว105 12 ตุลาคม 2552 หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [28 ต.ค.52]     
 
ประกาศกระทรวง
26 ตุลาคม 2552 การขอเบิกเงินงบประมาณ พ.ศ. 2552 พลางก่อน และการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของงบ ประมาณ พ.ศ. 2552 พลางก่อน [28 ต.ค.52]   
  กค0406.4/ว366 20 ตุลาคม 2552 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัย [22 ต.ค.52]   
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว359 15 ตุลาคม 2552 การแก้ไขการแจ้งเวียนการเพิกรายชื่อผู้ทิ้งงาน [22 ต.ค.52]   
  1 ตุลาคม 2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 [19 ต.ค.52]   
  กค0422.3/ว103 9 ตุลาคม 2552 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินเรียนจากองทุน เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) [19 ต.ค.52]   
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว338 29 กันยายน 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [19 ต.ค.52]     
ด่วนที่สุด
กค0406.3/ว94 29 กันยายน 2552 การนำดอกเบี้ยและรายได้จากเงินทุนวิจัยส่งคลัง [19 ต.ค.52]     
ด่วนที่สุด
กค0406.6/ว93 28 กันยายน 2552 หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [19 ต.ค.52]     
ด่วนที่สุด
กค0421.4/ว323 25 กันยายน 2552 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา [19 ต.ค.52]   
ด่วนที่สุด
กค0421.4/ว349 8 ตุลาคม 2552 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา [14 ต.ค.52]   
  กค0427/ว347 7 ตุลาคม 2552 หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง [14 ต.ค.52] 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว346 7 ตุลาคม 2552 การแก้ไขรายละเอียดในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้และการจ้างโดยการประชุมด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และแบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น (แบบ บก.004-1)สำหรับโครงการตามแผน ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 [13 ต.ค.52]
ด่วนที่สุด
กค0406.5/ว101 6 ตุลาคม 2552 วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ [12 ต.ค.52] 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว336 29 กันยายน 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [5 ต.ค.52] 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว335 29 กันยายน 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [5 ต.ค.52] 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว333 29 กันยายน 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [5 ต.ค.52] 
ด่วนที่สุด
กค0421.5/95 29 กันยายน2552 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [5 ต.ค.52] 
ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว322 25กันยายน 2552 การคืนการใช้สิทธิในโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [5 ต.ค.52] 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว331 28 กันยายน 2552 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน [30 ก.ย.52] 
ด่วนที่สุด
กค0406.3/ว87 18 กันยายน 2552 วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคล ธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน 2552 [30 ก.ย.52] 
ด่วนที่สุด
กค 0421.3/ว318 17 กันยายน 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [30 ก.ย.52]   
ด่วนที่สุด
กค0406.4/ว86 15 กันยายน 2552 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับ กรรมการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2552 [29 ก.ย.52] 
ด่วนที่สุด
กค0406.5/ว85 11 กันยายน 2552 เตรียมความพร้อมในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ [17 ก.ย.52] 
  กค0427/ว307 9 กันยายน 2552 หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [17 ก.ย.52]
  กค0420.1/ว313 11 กันยายน 2552 การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน ผ่านทาง Website กรมบัญชีกลาง [17 ก.ย.52]
  กค0420.1/ว295 1 กันยายน 2552 การออกหนังสือรับรองกันหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ [16ก.ย.52]  
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว306 7 กันยายน 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [16ก.ย.52]  
  กค0422.2/ว305 7 กันยายน 2522 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีส่งต่อผู้ป่วย [14ก.ย.52] 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว302 7 กันยายน 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [14ก.ย.52]  
ด่วนที่สุด
กค0406.3/ว80 3 กันยายน 2552 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2552 [14ก.ย.52] 
ด่วนที่สุด
กค0406.5/ว287 21 สิงหาคม 2552 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ผู้รับ บำนาญและลูกจ้างถึงแก่ความตาย[7ก.ย.52] 
ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว277 14 สิงหาคม 2522 การอนุมัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและส่วนเกิน ค่าคลอดประกันสังคม [24 ส.ค..52] 
  กค 0422.2/ว271 11 สิงหาคม 2552 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณี การส่งต่อผู้ป่วย [21 ส.ค..52] 
  กค 0421.4/ว224 30 มิถุนายน 2552 การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) [21 ส.ค..52] 
  กค0421.4/13393 30 มิถุนายน 2552 การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) [21 ส.ค..52] 
ด่วนที่สุด
กค0421.5/ว64 28 กรกฎาคม 2552 ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F กรณีการใช้เงินกู้เป็นค่าก่อสร้าง [10 ส.ค..52] 
ด่วนที่สุด
กค0406.6/ว62 27 กรกฎาคม 2552 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [10 ส.ค..52] 
ด่วนที่สุด 
กค0410.7/ว67 31 กรกฎาคม 2552 ระยะเวลาการยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางการปกครอง [4 ส.ค..52] 
กค0421.3/ว257 29 กรกฎาคม 2552 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด [4 ส.ค..52] 
ด่วนที่สุด 
กค0422.2/ว57 15 กรกฎาคม 2552  การปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษา พยาบาลข้ารากชการ [31 ก.ค..52] 
 
  กค0422.3/ว247 17 กรกฎาคม 2552 พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 [28 ก.ค..52] 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว236 9 กรกฎาคม 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [21 ก.ค..52]   
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว235 9 กรกฎาคม 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   [21 ก.ค..52]   
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว234 9 กรกฎาคม 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [21 ก.ค..52] 
ด่วนที่สุด
กค0422.3/ว226 30 มิถุนายน 2552 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร [16 ก.ค..52]  
ด่วนที่สุด
กค0420.9/ว53 29 มิถุนายน 2552 การขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จ บำนาญ [16 ก.ค..52]  
  อจ0016.3/ว6475 29 มิถุนายน 2552 การรับเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน [16 ก.ค..52]    
ด่วนที่สุด
กค0409.3/ว222 29 มิถุนายน 2552 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน และบุคลากรภาครัฐส่งคืนคลังในระบบ GFMIS
  กค0422.2/ว45 11 มิถุนายน 2552 แนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ [24 มิ.ย.52]  
  กค0406.3/ว48 12 มิถุนายน 2552 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ [24 มิ.ย.52]  
ด่วนที่สุด

กค0410.2 /ว49

15 มิถุนายน 2552 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้ กระทรวงการคลังตรวจสอบ [24 มิ.ย.52]  
ด่วนที่สุด
กค0420.9/ว205 16 มิถุนายน 2552 การลงทะเบียนเพื่อขอรับ Usernam และ Password ในการเข้าใช้งานระบบบำเหน็จ บำนาญ (e-pention) [24 มิ.ย.52]  
ด่วนที่สุด
กค0420.9/ว206 16 มิถุนายน 2552 หลักเกณฑ์และวิธีการหักเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันเพื่อชำระหนี้ [24 มิ.ย.52] 
ด่วนที่สุด
กค0420.9/ว207 16 มิถุนายน 2552 กำหนดเวลาการส่งข้อมูลหนี้เพื่อหักเงินเบี้ยหวัด บำเนาญปกติ [24 มิ.ย.52] 
ด่วนที่สุด
กค0406.3/ว204 16 มิถุนายน 2552 หลักเกณฑ์การนำเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ส่งคืนคลัง [18 มิ.ย.52] 
ด่วนที่สุด
กค0406.3/7131 30 เมษายน 2552 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น [15 พ.ค.52] 
ด่วนที่สุด
กค0420.5/ว153 30 เมษายน 2552 การจัดลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [15 พ.ค.52] 
ด่วนที่สุด
กค0421.4/ว154 30 เมษายน 2552 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา[15 พ.ค.52] 
  กค0408/ว148 28 เมษายน 2552 การตรวจสอบการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากร ภาครัฐ [15 พ.ค.52] 
  กค0428/ว146 24 เมษายน 2552 รูปแบบระบบการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ [15 พ.ค.52]  
ด่วนที่สุด 
กค0421.3/ว116 1 เมษายน 2552 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี [22 เม.ย.52] 
ด่วนที่สุด
กค0406.3/ว120 3 เมษายน 2552 เงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับเรียกเก็บเงินตามแคชเชียร์เช็ค ตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ ประชาชนและบุคลากรภาครัฐ [22 เม.ย.52]
ด่วนที่สุด 
กค0424.3/ว126 7 เมษายน 2552

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [22 เม.ย.52]

ด่วนที่สุด 
กค0424.3/ว125 7 เมษายน 2552

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [22 เม.ย.52]   

ด่วนที่สุด
อจ0003/ว3799 21 เมษายน 2552 การจัดทำรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน [21 เม.ย.52]   
  กค0413.3/ว227 2 เมษายน 2552 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ [3 เม.ย.52]  
ด่วนที่สุด
กค0421.5/ว20 13 มีนาคม 2552 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [2 เม.ย.52]  
ด่วนที่สุด
กค0406.5/ว15 5 มีนาคม 2552 กำหนดอัตราเงินเดือนในการคำนวณเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย [19 มี.ค.52]  
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว74 6 มีนาคม 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [13 มี.ค.52]  
 
  กค0422.2/ว70 4 มีนาคม 2552 การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล [13 มี.ค.52]   
 
  กค0422.2/ว69 4 มีนาคม 2552 การจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย [13 มี.ค.52]  
 
ด่วนที่สุด
กค 0421.4/ว67 3 มีนาคม 2552 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา [12 มี.ค..52]  
  กค 0406.4/ว64 2 มีนาคม 2552 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง สำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง [12 มี.ค..52] 
ด่วนที่สุด
กค0421.4/ว48 17 กุมภาพันธ์ 2552 โครงการประเมินผลการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [4 มี.ค.52]  
  กค0428/ว36 5 กุมภาพันธ์ 2552 คู่มือการจ้างผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว [19 ก.พ.52] 
  กค0422.2/ว34 4 กุมภาพันธ์ 2552 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้วายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย [19 ก.พ.52] 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว28 29 มกราคม 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [17 ก.พ.52] 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว23 26 มกราคม 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [5 ก.พ.52]
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว22 26 มกราคม 2552 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [5 ก.พ.52] 
ด่วนที่สุด
กค0309/ว6 23 มกราคม 2552 การนำออกใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ [2 ก.พ.52] 
ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว4 7 มกราคม 2552 ขอแก้ไขและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้รักษาโรคมะเร็ง ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการรังสีรักาาในสถานพยาบาลของเอกชน [15 ม.ค.52]
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว453 30 ธันวาคม 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [15 ม.ค.52]  
ด่วนที่สุด 
กค 0421.3/ว448 26 ธันวาคม 2551 แนวทางแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [15 ม.ค.52]
   
         
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Tel. 0-4545-1711  Fax. 0-4545-2516,0-4551-2009   สป.มท. 44157 voip 162-7111,162-7112
ติดต่อ Webmaster : นายภูริวัฒน์ เกื้อทาน  ©สงวนลิขสิทธิ์ : acr@cgd.go.th