[ ] 
ย้อนหลัง [ 2553 ] [ 2552 ] [ 2550 ] [ 2549 ]

ท่านสามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเรียกไว้ Function Find โดย กดปุ่ม Ctrl+F จากนั้น เติมคำหรือ วลีที่เกี่ยวกับเอกสารนั้น แล้ว กดปุ่ม Find Next Pointer สีดำวิ่งไปหาให้อัตโนมัติ ลองดูนะครับ

         
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
ด่วนที่สุด 
กค0421.3/ว426 11 ธันวาคม 2551 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงาน [16 ธ.ค.2551]
   
ด่วนที่สุด 
 กค0421.3/ว405 18 พฤศจิกายน 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [24 พ.ย.2551]
   
ด่วนที่สุด 
กค0421.3/ว404 18 พฤศจิกายน 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [24 พ.ย.2551]  
   
ด่วนที่สุด 
กค0406.2/ว401 17 พฤศจิกายน 2551 การเบิกจ่ายเงินหรือวิธีปฏิบัติที่ได้รับความตกลงหรือความเห็นชอบเป็นกรณีพิเศษ [24 พ.ย.2551]
   
ด่วนที่สุด 
กค0409.3/ว399 17 พฤศจิกายน 2551 การกำหนดประเภทเอกสารและรหัสบัญชีแยกประเภทตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS [24 พ.ย.2551]
   
ด่วนที่สุด 
กค0421.4/ว385 10 พฤศจิายน 2551 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง [20 พ.ย.51]
 
ด่วนที่สุด 
กค0409.2/ว378 4 พฤศจิกายน 2551 กระบวนการปฏิับัติงานของงบประมาณจังหวัดในระบบ GFMIS [17 พ.ย.51]
 
ด่วนที่สุด 
กค0421.5/ว116 29 ตุลาคม 2551 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [11 พ.ย.51]
   
  กค0409.3/ว383 7 พฤศจิกายน 2551 การเรียกรายงานถอนคืนรายได้ [10 พ.ย.51]
   
ด่วนที่สุด  
กค0409.4/29581 6 พฤศจิกายน 2551 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณจังหวัดของสำนักงานจังหวัด  [10 พ.ย.51]
   
  อจ0016.3/ว11810 31 ตุลาคม 2551 โครงการไปรษียบัตร "ร้อยใจไทยภักดี 108 ปี สมเด็จย่า" [10 พ.ย.51]
   
ด่วนที่สุด
นร 0506/ว333 27 ตุลาคม 2551 การขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 [7 พ.ย.51]
   
  กค0427/ว366 20 ตุลาคม 2551 แนวทางการจัดตั้งทุนหมุนเวียน [7 พ.ย.51]  
   
ด่วนที่สุด
กค0422.3/ว118 30 ตุลาคม 2551 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ และประกาศยกเลิกสำนักงานในพื้นที่พิเศษ [3 พ.ย.51]
 
ด่วนที่สุด
กค0406.3/ว115 29 ตุลาคม 2551 วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด [31ต.ค.51] 
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว358 17 ตุลาคม 2551 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในการดำเนินการจัดหาพัสดุตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 [31ต.ค.51] 
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว356 15 ตุลาคม 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [22ต.ค.51] 
 
  กค0423.3/ว365 20 ตุลาคม 2551 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณให้ทุนหมุนเวียนในระบบ GFMIS [21ต.ค.51]
 
  กค0423.3/ว364 20 ตุลาคม 2551 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS ของหน่วยงานลักษณะพิเศษ [21ต.ค.51]
 
  กค0423.4/ว362 20 ตุลาคม 2551 การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี [21ต.ค.51]
 
ด่วนที่สุด
กค 0409.3/ว359 20 ตุลาคม 2551 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2522 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไปพลางก่อน [21ต.ค.51] 
 
  กค0409.2/ว357 17 ตุลาคม 2551 ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง [21ต.ค.51]
 
ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว349 6 ตุลาคม 2551 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อ ผู้ป่วย [16 ต.ค.51]
 
ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว348 3 ตุลาคม 2551 การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กรณีผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 [16 ต.ค.51]
 
  กค 0427/ว345 2 ตุลาคม 2551 หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง [16 ต.ค.51]  
 
ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว339 1 ตุลาคม 2551 การระงับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ [9 ต.ค.51]
 
ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว338 1 ตุลาคม 2551 ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม [9 ต.ค.51]
 
ด่วนที่สุด
กค0421.4/ว340 30 กันยายน 2551 ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา [9 ต.ค.51]
 
ด่วนที่สุด
นร0702/ว109 30 กันยายน 2551 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 [7 ต.ค.51]
 
ด่วนที่สุด
อจ0016.3/ว10766 2 ตุลาคม 2551 การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) [7 ต.ค.51]
 
  กค0409.3/ว334 29 กันยายน 2551 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้ชดใช้คืนเงินยืมข้ามปีงบประมาณในระบบ GFMIS [1ต.ค.51]
 
ด่วนมาก
กค0423.4/ว320 23 กันายายน 2551 การปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) [30 ก.ย.51]
 
ด่วนที่สุด
กค0406.5/ว108 23 กันยายน 2551 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป [30 ก.ย.51]
 
ด่วนที่สุด
กค0422.3/ว106 23 กันยายน 2551 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดจ้างข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2551 [30 ก.ย.51]
 
  กค0406.6/ว105 22 กันยายน 2551 การเทียบตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นและดำรงตำแหน่งทงการเมืองท้องถิ่น [30 ก.ย.51] 
 
  กค0406.6/ว104 22 กันยายน 2551 การเทียบตำแหน่ง [30 ก.ย.51]
 
  กค0406.4/ว319 22 กันยายน 2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้า งประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 [30 ก.ย.51]
 
ด่วนที่สุด
กค0406.5/ว102 19 กันยายน 2551 หลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง ของส่วนราชการ [30 ก.ย.51]
 
ด่วนที่สุด
กค0427/ว103 19 กันยายน 2551 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ [30 ก.ย.51] 
 
  กค0420.8/ว316 16 กันยายน 2551 วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเงินที่ผ่อนชำระหนี้ส่งคืนคลัง กรณีผู้รับบำนาญรับเงิน ช.ค.บ. เกินสิทธิ [24 ก.ย.51]
   
ด่วนที่สุด
กค0406.5/ว317 17 กันยายน 2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินสะสม การเบิกจ่ายเงินสมทบ เงินชดเชย และการส่งเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2551[24 ก.ย.51]
   
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว307 12 กันยายน 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [24 ก.ย.51]
   
ด่วนมาก
กค0423.2/ว311 15 กันยายน 2551 ขอข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการ เพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อย ในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [22 ก.ย.51]  
 
ด่วนที่สุด
กค0406.6/ว101 17 กันยายน 2551 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS [22 ก.ย.51]
 
ด่วน
กค0409.2/ว318 18 กันยายน 2551 รายงานเงินงบประมาณคงเหลือในระบบ GFMIS [22 ก.ย.51]
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว303 10 กันยายน 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [19 ก.ย.51]
   
  ว5659/2551 9 กันยายน 2551 เชิญชวนผู้มีความประสงค์ขอรับสลากการกุศลงวดพิเศษโครงการ MIRACEL OF LIFE ไปจำหน่าย [16 ก.ย.51]
   
ด่วนมาก
กค0410.4/ว97

5 กันยายน 2551

การเพิกถอนคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาศาลปกครอง   [16 ก.ย.51]  
   
ด่วนที่สุด
กค0422.3/ว93 29 สิงหาคม 2551 การประกาศกำหนดสำนักงานพื้นที่พิเศษ [16 ก.ย.51]  
   
ด่วนที่สุด
กค0406.3/ว92 28 สิงหาคม 2551 การเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค กรณีมีเงินสมทบ   [16 ก.ย.51]
   
  กค0421.5/ว91 26 สิงหาคม 2551 บัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [16 ก.ย.51]
   
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว298 5 กันยายน 2551 เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน [15 ก.ย.51]
   
ด่วนที่สุด
กค0422.2/ว297 5 กันยายน 2551 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาล ของทางราชการ (เพิ่มเติม) [15 ก.ย.51]
   
ด่วนที่สุด
กค 0421.3/ว291 3 กันยายน 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [12 ก.ย. 51]   
   
ด่วนที่สุด
กค 0421.3/ว287 29 สิงหาคม 2551 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ [12 ก.ย. 51] 
   
  กค 0409.2/ว281 20 สิงหาคม 2551 การปรับปรุงรายงานระบบเงินทุนใน Web Report [11 ก.ย. 51]
   
  กค0409.3/ว273 8 สิงหาคม 2551 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนบำนาญและเงินเดือนจ่ายตรงในระบบ GFMIS [11 ก.ย. 51]
   
  กค0423.2/ว277 15 สิงหาคม 2551 ขอให้ตรวจสอบและแจ้งแก้ไขหรือกลับรายการสำหรับบัญชีที่ระงับการผ่านรายการ [4 ก.ย..51]
   
  กค0409.2/ว265 1 สิงหาคม 2551 วิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการเช็คคืนในระบบ GFMIS [26 ส.ค.51]
   
  กค0409.3/ว267 1 สิงหาคม 2551 ซ้อมความเข้าใจกระบวนงานโอนจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการ [26 ส.ค.51]  
   
  กค0423.3/ว256 24 กรกฎาคม 2551 แนวทางการบันทึกรายการบัญชีของเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ในระบบ GFMIS [26 ส.ค.51]
   
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว266 31 กรกฎาคม 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [11 ส.ค.51]
   
ด่วนที่สุด
กค0421.4/258 29 กรกฎาคม 2551 การขึ้นทะเบียนในการเสนอราคา [11 ส.ค.51]  
   
ด่วนที่สุด
กค0421.5/80 23 กรกฎาคม 2551 รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน สำหรับการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ตารางแนบ [ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อฯ ] [11 ส.ค.51]
   
ด่วนที่สุด
กค0401.2/ว79 22 กรกฎาคม 2551 แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้ กรณีผู้รับบำนาญรับเงิน ช.ค.บ. เกินสิทธิ์ [1 ส.ค.51]
   
ด่วนที่สุด
กค0406.5/ว78 16 กรกฎาคม 2551 แก้ไขประเภทตำแหน่งข้าราชการพลเรือนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 [1 ส.ค.51]
   
  กค0422.2/ว253 22 กรกฎาคม 2551 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ด้วยวิธีไตเทียม กรณี การส่งต่อผู้ป่วย [1 ส.ค.51]
   
ด่วนที่สุด
กค04213./ว251 21 กรกฎาคม 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [1 ส.ค.51]  
   
ด่วนที่สุด
กค0422.3/ว248 15 กรกฎาคม 2551 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ [1 ส.ค.51]
   
  กค0420.8/ว247 15 กรกฎาคม 2551 การส่งเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือและบำเหน็จบำนาญกรณีเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [23 ก.ค.51]
    
ด่วนที่สุด
กค0406.4/ว245 11 กรกฎาคม 2551

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการรครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลืออาสาสมัคร ทหารพรานกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2551 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิก กองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 [23 ก.ค.51]

    
ด่วนที่สุด
กค0420.8/ว244 11 กรกฎาคม 2551 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ [23 ก.ค.51]
     
ด่วนที่สุด 
กค0406.4/ว69 7 กรกฎาคม 2551 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ [23 ก.ค.51] 
     
ด่วนที่สุด  กค0422.2/ว68 7 กรกฎาคม 2551 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ ทางราชการ (เพิ่มเติม) [23 ก.ค.51]
     
  กค0422.2/ว236 7 กรกฎาคม 2551 ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม [15 ก.ค.2551]
    
  กค0406.4/ว231 4 กรกฎาคม 2551 แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 [15 ก.ค.51]
    
ด่วนที่สุด
กค0421.5/ว53 11 มิถุนายน 2551 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างและค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา สำหรับการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง [7 ก.ค.51] ตารางแนบ [ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อฯ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อฯ(ไม่เกิน 25 ตัน) ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อฯ(ไม่เกิน 47ตัน) ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาฯ ]
    
ด่วนที่สุด
กค0409.3/ว226 2 กรกฎาคม 2551 ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายการถอนคืนรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS [4 ก.ค.51]
     
  กค0409.3/ว221 23 มิถุนายน 2551 วิธีเรียกรายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากระบบ GFMIS [3 ก.ค.51]
    
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว222 24 มิถุนายน 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [25 มิ.ย.51]
    
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว219 20 มิถุนายน 2551 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน [25 มิ.ย.51]
    
  กค0428/ว52 6 มิถุนายน 2551 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว [24 มิ.ย.51]
    
ด่วนที่สุด
กค0421.4/ว216 16 มิถุนายน 2551 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา [20 มิ.ย.51]
  
  กค0410.2/ว217 16 มิถุนายน 2551 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [20 มิ.ย.51] 
  
  กค0423.3/ว210 13 มิถุนายน 2551 การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาร พ.ศ. 2550 [20 มิ.ย.51]
  
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว213 16 มิถุนายน 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [19 มิ.ย.51]
  
ด่วนที่สุด
กค0406.4/ว199 2 มิถุนายน 2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงาน เพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551 [6 มิ.ย.51]
  
ด่วนที่สุด
กค0409.3/ว196 30 พฤษภาคม 2551 วิธีปฏิบัติในการบันทึกการล้างเงินยืมในระบบ GFMIS [6 มิ.ย.51]
  
ด่วนที่สุด
กค0409.3/ว195 30 พฤษภาคม 2551 วิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS [6 มิ.ย.51]
  
ด่วนที่สุด
กค0406.5/ว183 28 พฤษภาคม 2551 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง ของส่วนราชานการ [6 มิ.ย.51]
  
  กค0409.3/ว180 27 พฤษภาคม 2551 แนวทางปฏิบัติการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ในระบบ GFMIS [4 มิ.ย.51]
  
ด่วนที่สุด
กค0421.4/ว177 22 พฤษภาคม 2551 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง [4 มิ.ย.51] 
  
  กค0406.4/ว175 21 พฤษภาคม 2551 หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้า งประจำและพนักงานของรัฐ [4 มิ.ย.51]
  
  กค0409.3/ว181 28 พฤษภาคม 2551 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขเงินจ่ายล่วงหน้าในระบบ GFMIS [2 มิ.ย.51]
  
ด่วนที่สุด
กค0406.5/ว47 21พฤษภาคม 2551 แก้ไขเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง อัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียยนอายุก่อนกำหนด) [30 พ.ค.51]
    
ด่วนที่สุด
กค0407.2/ว46 20 พฤษภาคม 2551 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ [30 พ.ค.51]
    
  กค0410.2/ว42 8 พฤษภาคม 2551 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ [30 พ.ค.51] 
    
  กค0506.6/ว7 6 มีนาคม 2545 การออกคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ [27 พ.ค.51]
    
  กค0406.4/ว157 6 พฤษภาคม 2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 [21พ.ค.51]
    
ด่วนที่สุด
กค0421.3/ว147 30 เมษายน 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [21พ.ค.51]
    
  กค 0428/ว40 25 เมษายน 2551

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [14พ.ค.51]

    
ด่วนที่สุด
กค0423.2/ว146 30 เมษายน 2551 ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนปิดบัญชีแยกประเภทที่ถูกระงับการผ่านรายการในผังบัญชี Version 251 [12พ.ค.51]
    
ด่วนที่สุด
กค0409.3/ว145 29 เมษายน 2551 การปรับปรุงระบบ GFMIS ส่วนขยาย [12พ.ค.51]
    
กค0406.4/ว144 29 เมษายน 2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว และเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 4) [12พ.ค.51]
   
ด่วนที่สุด
กค(กวพ)0421.3/ว143 28 เมษายน 2551 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน [7พ.ค.51]
 
ด่วนที่สุด
กค0406.4/ว39 22 เมษายน 2551 การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ [7พ.ค.51]  
 
ด่วนที่สุด
กค0421.3/132 10 เมษายน 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [30 เม.ย.51] 
 
  กค0406.4/ว38 10 เมษายน 2551 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับ กรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2551 [21 เม.ย.51]
 
ด่วนที่สุด
กค0422.3/ว36 8 เมษายน 2551 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 [21 เม.ย.51]
 
ด่วนที่สุด
กค0422.3/ว33 8 เมษายน 2551 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 [21 เม.ย.51]
 
ด่วนมาก
กค0423.3/131 10 เมษายน 2551 การเตรียมความพร้อมในการใช้ผังบัญชีมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ [10 เม.ย.51]
  
ด่วนที่สุด
กค0409.3/ว120 31 มีนาคม 2551 การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS [10 เม.ย.51]
   
  กค0422.3/ว116 28 มีนาคม 2551 การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร [10 เม.ย.51]
  
ด่วนที่สุด
กค(กวพ)0421.3/ว119 31 มีนาคม 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [4 เม.ย.51] 
 
ด่วนที่สุด
กค(กวพ)0421.3/ว118 31 มีนาคม 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [4 เม.ย.51] 
 
ด่วนที่สุด
กค0406.3/ว105 20 มีนาคม 2551 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551[2 เม.ย.51] 
 
ด่วนที่สุด
กค0421.4/ว104 19 มีนาคม 2551 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา [2 เม.ย.51] 
 
  กค 04221.3/ว101 17 มีนาคม 2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551 [26 มี.ค.51] 
 
  นร 1006/ว1 14 มีนาคม 2551 การบริืหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [26 มี.ค.51]
 
ด่วนที่สุด
กค 0421.3/ว99 14 มีนาคม 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [26 มี.ค.51] 
 
ด่วนที่สุด
กค 0421.4/ว98 13 มีนาคม 2551 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลือกประกาศกรมบัญชีกลาง [26 มี.ค.51] 
 
  กค 0406.4/ว91 10 มีนาคม 2551 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ [18 มี.ค.51] 
 
  กค 0406.4/ว18 27 กุมภาพันธ์ 2551 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม งานก่อสร้าง [18 มี.ค.51] 
 
ด่วนที่สุด
กค 0421.3/ว97 13 มีนาคม 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [14 มี.ค.51] 
 
ด่วนที่สุด
กค 0421.3/ว96 13 มีนาคม 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [14 มี.ค.51] 
 
ด่วนที่สุด
กค 0421.3/ว92 9 มีนาคม 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [13 มี.ค.51] 
 
ด่วนที่สุด
กค 0421.3/ว90 9 มีนาคม 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [11 มี.ค.51] 
 
ด่วนที่สุด
กค 0421.3/ว87 6 มีนาคม 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [11 มี.ค.51]
 
ด่วนที่สุด
กค0406.5/83 5 มีนาคม 2551 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพและบำเหน็จตกทอด ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2551 [11 มี.ค.51]
 
  กค0406.5/ว69 25 กุมภาพันธ์ 2551 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551[4 มี.ค.51] 
   
ด่วนที่สุด
กค 0421.3/ว67 22 กุมภาพันธ์ 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [4 มี.ค.51]  
   
  กค0406.4/ว65 20 กุมภาพันธ์ 2551 หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานราชการเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้งประจำ และพนักงานของรัฐ [4 มี.ค.51] 
   
  กค0406.3/ว14 18 กุมภาพันธ์ 2551 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ [4 มี.ค.51]  
   
ด่วนที่สุด
กค0409.2/ว74 26 กุมภาพันธ์ 2551 การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS[29 ก.พ.51] 
   
ด่วนที่สุด
กค0421/ว52 8 กุมภาพันธ์ 2551 ซ้อมความเข้าใจ เรื่องการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 [19 ก.พ.51] 
 
ด่วนที่สุด
กค 0408.4/ว40 29 มกราคม 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [7 ก.พ.51] 
 
ด่วนที่สุด
กค 0408.4/ว30 22 มกราคม 2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [1 ก.พ.51] 
 
  กค0409.4/ว25 17 มกราคม 2551 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550 [1 ก.พ.51] 
 
  กค0409.6/ว24 17 มกราคม 2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ หน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 [25 ม.ค.51]
   
  กค0526.5/ว68 2 กันยายน 2542 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ หน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 [25 ม.ค.51]
   
ด่วนที่สุด
กค0526.5/ว12576 3 เมษายน 2540 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ หน้าที่ พ.ศ. 2540 และวิธีการเบิกจ่าย [25 ม.ค.51]
 
ด่วนที่สุด
กค0409.3/ว21 16 มกราคม 2551 ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับรายจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550 [25 ม.ค.51]
 
ด่วนที่สุด
กค0408.3/ว20 15 มกราคม 2551 การพักงานและว่ากล่าวตักเตือนผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [21 ม.ค.51]   
 
ด่วนที่สุด
กค0408.3/ว7 8 มกราคม 2551 การขึ้นทะเบียนสถานที่เสนอราคา[18 ม.ค.51]  
 
  กค0430.7/ว6 8 มกราคม 2551 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2550 [18 ม.ค.51]  
 
  กค0409.5/ว450 27 ธันวาคม 2550 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 [14 ม.ค.51]  
 
ด่วนมาก
กค0405.2/ว89 18 ธันวาคม 2550 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ [9 ม.ค.51]   
 
ด่วนที่สุด
กค0408.3/ว447 25 ธันวาคม 2550 การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [7 ม.ค.51]  
 
  กค0407.9/ว452 27 ธันวาคม 2550 การกำำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน [3 ม.ค.51]
 
         
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Tel. 0-4545-1711  Fax. 0-4545-2516,0-4551-2009   สป.มท. 44157 voip 162-7111,162-7112
ติดต่อ Webmaster : นายภูริวัฒน์ เกื้อทาน  ©สงวนลิขสิทธิ์ : acr@cgd.go.th